Izdanja

 • Časopis ``Advanced Quality``
 • Monografije
 • Pretplata
Zbornik radova
Časopis ``Advanced Quality``

Online Časopis – www.journal.jusk.rs

JUSK je posebnu pažnju posvetio obrazovanju za kvalitet. Iz tih razloga je 1973. godine pokrenuo svoj časopis – Kvalitet i pouzdanost. Kasnije je promenio ime u Kvalitet, standardizacija i metrologija, pa zatim Menadžment totalnim kvalitetom i izvrsnost. Od 2011. godine on nosi naziv – International Journal ’’Advanced Quality’’, da bi od 2017. godine počeo da sa objavljuje on line koristeći Open Journal System platformu za vođenje i izdavaštvo naučnih časopisa. On je najpoznatiji časopis, sa najvećom tradicijom (izlazi u kontinuitetu od 1973. godine) iz oblasti kvaliteta na Zapadnom Balkanu. Od 2004. godine izalzi kao međunarodni časopis – uređivački odbor čine napoznatiji međunarodni i domaći naučnici i eksperti za kvalitet.

U njemu se objavljuju radovi i sa međunarodnih Konferencija koje podražavaju CIRP, EOQ, JUSE, ASQ, IFIP i IFAC – napoznatije svetske naučne i stručne asociajcije iz oblasti kvaliteta. Ovo se posebno odnosi na CIRP – Svetsku naučnu akademiju iz oblasti Proizvodnog inženjerstva, koja okuplja naučnike i istraživače od najvećeg ugleda u svetu, a ona broji 165 redovnih članova, od čega sa Zapadnog Balkna je njen član samo prof. dr V. Majstorović.
Strateški cilj JUSK-a je podizanje nivoa znanja u unapređenju kvaliteta i podizanje kulture kvaliteta u našoj domovini, posebno kroz naučno-stručne tekstove naših članova. Teme koje naš časopis obuhvata su:

 • Standardizovani menadžment sistemi – razvoj, primena, unapređenje
 • Integrisani menadžment sistemi – razvoj, primena, unapređenje
 • Razvoj poslovne standardizacije
 • Poslovna izvrsnost
 • Menadžment totalnim kvalitetom
 • QM nivoi u sertifikovanim organizacijama
 • Razvoj sistema akreditacije i sertifikacije
 • Modeliranje procesa za IMS
 • ICT kao podrška IMS-u
 • Istraživački projekti u oblasti kvaliteta (primenjena, razvojna, osnovna istraživanja)
 • Kvalitet u farmaciji – savremeni trendovi
 • ISO 22000 standardi i unapređenje kvaliteta u poljoprivredi I veterini
 • QM modeli u zdravstvenoj zaštiti
 • QET / Primena u unapređenju kvaliteta
 • Unapređenje kvaliteta javnih usluga
 • Šest sigma
 • Primena i unapređenja QMS-a u Akreditovanim laboratorijama
 • Primena direktiva novog pristupa u sprpskoj privredi
 • Unapređenje kvaliteta u turizmu
 • Liderstvo i lideri u QM-u
 • Unapređenje kvaliteta u auto industriji
 • Nacionalna strategija i politika unapređenja kvaliteta
 • Taguchi metod i napredne tehnike inženjerstva kvaliteta
 • ICT i unapređenje kvaliteta
 • Kvalitet materijalnih resursa u vojnoj industriji, i drugi.

koje sigurno zanimaju mnogo širi krug čitalaca. Osnovna želja nam je da časopis, pre svega, ima kako stručni tako i edukativni karakter. Takođe on predstavlja okvir za objavljivanje naučnih rezultata mladih istraživača.
Stalni saradnici Časopisa su naši najpoznatiji profesori sa Beogradskog, Novosadskog i drugih univerziteta i eksperti iz oblasti kvaliteta a pored njih tu su i brojni poznavaoci sistema kvaliteta iz privrede iz zemlje i inostranstva.
Kao što je već rečeno, stručni časopis JUSK-a je počeo da izlazi 1973. godine, pod nazivom “Kvalitet i pouzdanost”. Izlazio je redovno svake godine, a broj separata i tiraž je zavisio od priliva radova i sredstava koja su obezbeđivana od preplate, privrede i državne uprave. Za razliku od Godišnjih Konferencija, časopis nije imao prekide u štampanju. Pod nazivom “Kvalitet i pouzdanost”, a nešto kasnije “Kvalitet i standardizacija”, izašlo je 24 godišta (volumena) časopisa, sve do 1996. godine, kada je promenjen naziv časopisa u “Menadžment totalnim kvalitetom”, pod kojim nazivom izlazi i danas. Tada je ovaj časopis prerastao u naučno-stručni nacionalnog karaktera, a kod Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije je rangiran u prvu kategoriju časopisa. Takođe je u njegov Uređivački odbor uključeno i nekoliko svetskih eksperata kvaliteta iz Japana, Evrope i Amerike.

Glavni i odgovorni urednici časopisa JUSK-a su bili:

 • 1973. god. – 1977. god. Nebojša Živanović, dipl. maš. inž.
 • 1977. god. – 1982. god. Dr Vladimir Jovanović, dipl. maš. inž.
 • 1982. god. – 1985. god. Zorka Radojković, dipl. maš. inž.
 • 1985. god. – 1991. god. Selimir Rkalović
 • 1991. god. – 1993. god. Prof. dr Dragutin Stanivuković, dipl. maš. inž.
 • 1993. god. – 1996. god. dr Vojislav Aranđelović, dipl. elekt. inž.
 • 1994. god. – Prof. dr Vidosav Majstorović, dipl. maš. inž. (do 1996. kao Odgovorni urednik a od tada kao Glavni i odgovorni urednik).

Do 2002. goine izašlo je 30 (godišta) volumena časopisa JUSK-a. Do 1995. godine časopis je klasično uređivan, imao je kao glavne i odgovorne urednnike dva istaknuta stručnjaka iz oblasti kvaliteta, a od 1996. godine jedan stručnjak je vršio i dalje vrši, dužnost glavnog i odgovornog urednika. Poslednjih godina u Uredništvo časopisa ušlo je više u svetu poznatih, imena stručnjaka iz oblasti kvaliteta, što je svakako i podiglo kvalitet i ugled Časopisa i uticalo na povećanje broja priloga u njemu. Tako je naš Časopis dobio i međunarodnu dimenziju. Kriza u privredi zemlje i nedostatak sredstava, uslovili su da časopis počne da objavljuje materijale sa skupova JUSK-a, koji se održavaju svake godine. To su Godišnja Konferencija / Kongres JUSK-a i stalno godišnje Savetovanje na temu “Razvoj i realizacija nacionalne strategije unapređenja kvaliteta” u privredi Jugoslavije. Interesantno je napomenuti da su stručnjaci iz Makedonije i BiH skoro redovno učestvovali na skupovima koje je JUSK organizovao posle raspada Druge Jugoslavije.
Do 1995. godine u 23 Volumena časopisa objavljeno je i štampano: preko 600 radova, na preko 4800 stranica teksta.

Od 24. do 29. Volumena časopisa, odnosno od 1995. godine do zaključno 2002. godine, objavljeno je i štampano preko 1200 radova, na preko 3400 stranica teksta.
Znači da je u periodu izlaženja JUSK-ovog časopisa do 2002. godine, objavljeno preko 1800 radova, na preko 8.200 stranica teksta. Časopis je pratio sva događanja u JUSK-u i beležio je sve značajnije događaje iz oblasti kvaliteta kod nas i u svetu.

Ulazeći u 30-tu godinu izlaženja, Vol.30, No.1, 2002., je objavljen na engleskom jeziku. To je prvi put u njegovoj istoriji da izlazi kao Međunarodni časopis na engleskom jeziku. Ovaj broj je sadržao 14 radova od čega su 8 bili iz inostranstva. Međunarodni uređivački odbor ima 18 članova od čega su 13 iz inostranstva (Japan, EU, Kanada, Australija).
Od 2011. godine, časopis JUSK-a izlazi kao International Journal ’’Advanced Quality’’…

koje sigurno zanimaju mnogo širi krug čitalaca. Osnovna želja nam je da časopis, pre svega, ima kako stručni tako i edukativni karakter. Takođe on predstavlja okvir za objavljivanje naučnih rezultata mladih istraživača.
Stalni saradnici Časopisa su naši najpoznatiji profesori sa Beogradskog, Novosadskog i drugih univerziteta i eksperti iz oblasti kvaliteta a pored njih tu su i brojni poznavaoci sistema kvaliteta iz privrede iz zemlje i inostranstva.
Kao što je već rečeno, stručni časopis JUSK-a je počeo da izlazi 1973. godine, pod nazivom “Kvalitet i pouzdanost”. Izlazio je redovno svake godine, a broj separata i tiraž je zavisio od priliva radova i sredstava koja su obezbeđivana od preplate, privrede i državne uprave. Za razliku od Godišnjih Konferencija, časopis nije imao prekide u štampanju. Pod nazivom “Kvalitet i pouzdanost”, a nešto kasnije “Kvalitet i standardizacija”, izašlo je 24 godišta (volumena) časopisa, sve do 1996. godine, kada je promenjen naziv časopisa u “Menadžment totalnim kvalitetom”, pod kojim nazivom izlazi i danas. Tada je ovaj časopis prerastao u naučno-stručni nacionalnog karaktera, a kod Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije je rangiran u prvu kategoriju časopisa. Takođe je u njegov Uređivački odbor uključeno i nekoliko svetskih eksperata kvaliteta iz Japana, Evrope i Amerike.

Glavni i odgovorni urednici časopisa JUSK-a su bili:

 • 1973. god. – 1977. god. Nebojša Živanović, dipl. maš. inž.
 • 1977. god. – 1982. god. Dr Vladimir Jovanović, dipl. maš. inž.
 • 1982. god. – 1985. god. Zorka Radojković, dipl. maš. inž.
 • 1985. god. – 1991. god. Selimir Rkalović
 • 1991. god. – 1993. god. Prof. dr Dragutin Stanivuković, dipl. maš. inž.
 • 1993. god. – 1996. god. dr Vojislav Aranđelović, dipl. elekt. inž.
 • 1994. god. – Prof. dr Vidosav Majstorović, dipl. maš. inž. (do 1996. kao Odgovorni urednik a od tada kao Glavni i odgovorni urednik).

Do 2002. goine izašlo je 30 (godišta) volumena časopisa JUSK-a. Do 1995. godine časopis je klasično uređivan, imao je kao glavne i odgovorne urednnike dva istaknuta stručnjaka iz oblasti kvaliteta, a od 1996. godine jedan stručnjak je vršio i dalje vrši, dužnost glavnog i odgovornog urednika. Poslednjih godina u Uredništvo časopisa ušlo je više u svetu poznatih, imena stručnjaka iz oblasti kvaliteta, što je svakako i podiglo kvalitet i ugled Časopisa i uticalo na povećanje broja priloga u njemu. Tako je naš Časopis dobio i međunarodnu dimenziju. Kriza u privredi zemlje i nedostatak sredstava, uslovili su da časopis počne da objavljuje materijale sa skupova JUSK-a, koji se održavaju svake godine. To su Godišnja Konferencija / Kongres JUSK-a i stalno godišnje Savetovanje na temu “Razvoj i realizacija nacionalne strategije unapređenja kvaliteta” u privredi Jugoslavije. Interesantno je napomenuti da su stručnjaci iz Makedonije i BiH skoro redovno učestvovali na skupovima koje je JUSK organizovao posle raspada Druge Jugoslavije.
Do 1995. godine u 23 Volumena časopisa objavljeno je i štampano: preko 600 radova, na preko 4800 stranica teksta.

Od 24. do 29. Volumena časopisa, odnosno od 1995. godine do zaključno 2002. godine, objavljeno je i štampano preko 1200 radova, na preko 3400 stranica teksta.
Znači da je u periodu izlaženja JUSK-ovog časopisa do 2002. godine, objavljeno preko 1800 radova, na preko 8.200 stranica teksta. Časopis je pratio sva događanja u JUSK-u i beležio je sve značajnije događaje iz oblasti kvaliteta kod nas i u svetu.

Ulazeći u 30-tu godinu izlaženja, Vol.30, No.1, 2002., je objavljen na engleskom jeziku. To je prvi put u njegovoj istoriji da izlazi kao Međunarodni časopis na engleskom jeziku. Ovaj broj je sadržao 14 radova od čega su 8 bili iz inostranstva. Međunarodni uređivački odbor ima 18 članova od čega su 13 iz inostranstva (Japan, EU, Kanada, Australija).
Od 2011. godine, časopis JUSK-a izlazi kao International Journal ’’Advanced Quality’’…

Monografije

JUSK danas predstavlja mrežu međunarodnih i nacionalnih eksperata i lidera za menadžmet kvalitetom, koji se njime bave sa različitih aspekata istraživanja, razvoja i primene u različitim oblastima.

Izdavač je velikog broja monografija iz oblasti kvaliteta. Neke od njih možete pogledati ovde.

INTEGRISANI MENADŽMENT SISTEMI ZA FARMACEUTSKI LANAC SNABDEVANJA

MONOGRAFIJA
Autori: Valentina Marinković, Vidosav Majstorović
Izdavač: Jedinstveno udruženje Srbije za kvalitet – JUSK
Tel: 011/3236-266
E-mail: jusk@eunet.rs                              

Monografija “Integrisani menadžment sistemi za farmaceutski lanac snabdevanja” je nastala kao naučno stručni odgovor autora na neka od najvažnijih pitanja kompetitivnosti farmaceutskih proizvodnih kompanija u kompleksnom globalnom poslovnom okruženja. Pored teorijskih postavki koncepta integrisanih menadžment sistema u monografiji je dat prikaz njihove primene kroz razvijeni model za ovu oblast u našoj zemlji.
Poslovna standardizacija i primena najbolje menadžment prakse je najdalje otišla u farmaceutskoj industriji, najviše zbog karaktera njenih proizvoda. Monografija daje model za postavku i razvoj istraživanja u ovoj oblasti u našoj zemlji.

KVALITET U SRBIJI – JUČE, DANAS, SUTRA

50. godina Nacionalne organizacije za kvalitet JUSK – Monografija
Autori: prof. dr Vidosav Majstorović, prof. dr Valentina Marinković
Izdavač: Jedinstveno udruženje Srbije za kvalitet – JUSK
Tel: 011/3236-266
E-mail: jusk@eunet.rs

Povodom obeležavanja jubileja 50 godina nacionalne organizacije za kvalitet JUKS je izdao monografiju u kojoj je dat istorijat i rezultati rada organizacije. Jedinstveno udruženje Srbije za kvalitet je formirano u maju 1962. godine. Tih godina je kvalitet na Dalekom istoku bio strateška poslovna orjentacija, u Severnoj Americi i Evropi, on je bio proizvodna funkcija čiji zadatak je bio da spreči pojavu škarta, izuzev vojne industrije gde je imao preventivnu ulogu – obezbeđenje kvaliteta. JUSK je peta nacionalna organizacija formirana u Evropi u to vreme. Može se reći da je 50 godina rada i razvoja nacionalne organizacije za kvalitet istovremeno predstavlja i istoriju pokreta za kvalitet u našoj zemlji.

PROIZVODNJA BEZ ŠKARTA

Monografija
Autori: Vidosav Majstorović, Tatjana Šibalija
Izdavač: Jedinstveno udruženje Srbije za kvalitet – JUSK
Tel: 011/3236-266
E-mail: jusk@eunet.rs   

Monografija “Proizvodnja bez škarta” je nastala kao odgovor na pitanje kompetitivnosti proizvodnih kompanija u sve kompleksnijem globalnom industrijskom okruženju. Pored teorijskih postavki koncepta proizvodnje bez škarta, u monografiji je dat prikaz primene naprednih metoda, alata i tehnika inženjerstva kvaliteta u cilju realizacije ove paradigme. Takođe prikazan je i deo originalnih naučnih istraživanja u smislu unapređenja postojećih i razvoja potpuno novih metoda za unapređenje kvaliteta procesa i proizvoda, sa ciljem unapređenja trenutnog stanja istraživanja i njihove primene u ovoj oblasti.

RAZVOJ MODELA INTELIGENTNOG PROJEKTANTA PROIZVODNIH  PROCESA NA BAZI TAGUCHI METODA

Monografija

Autor: dr Šibalija Tatjana 
Izdavač: Jedinstveno udruženje Srbije za kvalitet – JUSK
Tel: 011/3236-266
E-mail: jusk@eunet.rs

Monografija daje prikaz rezultata originalnih naučnih istraživanja koja su sprovedena u okviru izrade doktorske disertacije autorke na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Ideja za nastanak opšteg inteligentnog modela za projektovanje proizvodnih procesa na bazi više kriterijuma koji je prikazan u ovoj monografiji rođena je u cilju pronalaženja odgovora na praktične probleme u projektovanju i upravljanju proizvodnim procesima u visoko kompleksnom naprednom industrijskom okruženju.

INTEGRACIJA PROIZVODNIH I INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA U DIGITALNOM OKRUŽENjU 

Monografija
Autori: Vidosav Majstorović, Srđan Živković
Izdavač: Jedinstveno udruženje Srbije za kvalitet
tel: 011/3236-266  

Ova Monografija je nastala kao naučno-stručni  odgovor autora na neka od najvažnijih pitanja kompetitivnosti proizvodnih kompanija u kompleksnom globalnom poslovnom okruženju, koje se danas bazira na e-platformama, kao što je PLM koncept. Takođe su ovde dati okviri programa Horizont 2020, Manufacture, kao i Industrija 4.0. Posebnu težinu ovoj Monografiji daje nacionalni program Manufacture Srbija za period 2010-2020.

Pretplata

Pretplata na časopis i kupovina monografija se može izvršiti na sledeći način:

1.Naručivanje

Željeno izdanje JUSK-a (časopis, monografiju) možete naručiti popunjavanjem narudžbenice koju će te poslati na e-mail adresu jusk@eunet.rs, ili popunjavanjem kontakt forme na ovoj web stranici, pri čemu je u poruci potrebno napisati koje izdanje želite i koliko komada. Kada dobijete informaciju o uspešnoj narudžbini, možete pristupiti procesu uplate.

2. Uplata

Potrebno je, preko obične uplatnice, uplatiti iznos za željeno izdanje na tekući račun 105-1039-16; JUSK, Kneza Miloša 9, Beograd, Telefon/fax JUSK-a je: 011/323 62 66.

 • International Journal „Advanced Quality“ (4 broja na godišnjem nivou), cena: 5.000,00 dinara
 • Monografija – Integrisani menadžment sistemi za faramaceutski lanac snadbevanja (1 monografija), cena: 2.000,00 dinara
 • Monografija – Kvalitet u Srbiji- juče, danas, sutra 50. god. JUSK-a (1 monografija), cena: 2.000,00 dinara
 • Monografija – Proizvodnja bez škarta (1 monografija), cena: 2.000,00 dinara
 • Monografija – Razvoj modela inteligentnog projektanta proizvodnih procesa na bazi TAGUCHI METODA (1 monografija), cena: 2.000,00 dinara

3. Obavestite nas

Nakon uplate obavezno nas obavestite o imenu i adresi na koju će se slati časopis/monografija. Najjednostavniji način je da nam se javite putem kontakt forme koja se nalazi na ovoj web strani, možete nas obavestiti i telefonom, faksom, poštom, elektronskom poštom ili lično.
Ukoliko ste zainteresovani za stare brojeve, možete se javiti u JUSK ili nam poslati elektronskom poštom. Neki brojevi su dostupni i u elektronskom obliku na CD-u.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!