• Istorija JUSK-a
 • Rukovodstvo JUSK-a
 • Naučno tehnički komiteti

Istorija JUSK-a

Jedinstveno udruženje Srbije za kvalitet (JUSK) je formirano u maju 1962. godine. Tih godina kvalitet je na Dalekom istoku bio strateška poslovna orjentacija, u Severnoj Americi i Evropi, on je bio proizvodna funkcija čiji zadatak je bio da spreči pojavu škarta, izuzev vojne industrije, gde je on imao i preventivnu ulogu – obezbeđenje kvaliteta. JUSK je bio peta nacinalna organizacija formirana u Evropi u to vreme. Inicijativa za formiranje Jugoslovenske organizacije za standardardizaciju i kvalitet (JUSK) je potekla od Vojne kontrole kvaliteta.

M O N O G R A F I J A KVALITET U SRBIJI – JUČE, DANAS, SUTRA – 50 godina Nacionalne organizacije za kvalitet (JUSK)

57 Godine postojanja JUSK-a
53 Broj JUSK-ovih izdanja
52 Broj održanih Konferencija
384 Broj održanih seminara
Prof. dr Valentina Marinković

Prof. dr Valentina Marinković

Valentina D. Marinkovic, BSc, MSc, PhD is an associate professor at the Faculty of Pharmacy, University of Belgrade. She is head of the Department of Social Pharmacy and Pharmaceutical Legislation.

Valentina Marinkovic’s professional career has been built in two directions – academic and work in practice. She established her practical experience in the multinational pharmaceutical industries where she has had the leadership positions in the area of Quality Management.

She has published more than 150 publications of scientific and professional literature and 4 books in the area of Pharmaceutical Management and Pharmaceutical Legislation.

Valentina Marinković has been head of the several courses of continuing education for pharmacists and a member of  European and international associations for quality.

Since 2018, she has been President of the Serbian Quality Organization – JUSK

Prof. dr Dragan Žikić

Prof. dr Dragan Žikić

Milovan Luković

Milovan Luković

Prof. dr Vidosav D Majstorović

Prof. dr Vidosav D Majstorović

Predsednik Nacionalne organizacije za kvalitet – JUSK od 2009. godine; Predsednik Nacionalne tehnološke platforme Manufuture od 2007, godine;Glavni i odgovorni urednik časopisa – International Journal “Advanced Quality”, od 1995. godine; Predsednik i osnivač Međunarodne Konferencije “Total Quality Menagment – Advanced and Intelligent Approaches”, od 2001. godine. Predsednik i osnivač Međunarodne Konferencije “The Balkan Conference of Quality – The Balkan as a region of Quality”, od 2005. godine; Predsednik i osnivač Međunarodne Konferencije “Manufuture in Serbia”, od 2009. godine. Član Saveta za kvalitet RS (1994 – 2001. godina); Odbora za mašinstvo MHT (1994 – 2000. godine), itd.

PROF. Dr. Vidosav D Majstorović Biografija

Rukovodstvo JUSK-a

Kako je napred napomenuto, JUSK je počeo da radi 1962. godine, kada je, na inicijativu grupe stručnjaka za kvalitet i pouzdanost, iz Jugoslovenske narodne armije i nekoliko stručnjaka za kvalitet iz privrede, formiran Inicijativni odbor za unapređenje kvaliteta i pouzdanosti. Tri godine kasnije, na Skupštini JUSK-a, održanoj u Zagrebu, paralelno sa Prvom godišnjom konferencijom JUSK-a, Inicijativni odbor je prerastao u Jugoslovensko udruženje za standardizaciju i kvalitet (JUSK).

Kompletna lista biranih predsednika JUSK-a je:

 • 1962-1968. godine: Srđan Brujić, dipl. maš. inž., general-major JNA, načelnik Službe za kontrolu kvaliteta i pouzdanost (VKKP) JNA,
 • 1968-1970. godine: Milisav Nikoletić, dipl. maš. inž. iz Srbije,
 • 1970-1972. godine: Mladen Rovešnjak, dipl. str. inž. iz Hrvatske,
 • 1972-1975. godine: Krešimir Varljen, dipl. str. inž. iz Slovenije,
 • 1975-1978. godine: Blažo Marković,dipl. maš. inž., general-major JNA, načelnik Službe za kontrolu kvaliteta i pouzdanost (VKKP) JNA,
 • 1978-1980. godine: Branislav Ikonić,dipl. elekt. inž. Predsednik Vlade SR Srbije,
 • 1980-1984. godine: Risto Džunov, član SIV-a (Vlade Jugoslavije), iz Makedonije,
 • 1984-1987. godine: Rade Pavlović, dipl. str. inž., Ministar u (SIV-u) Vladi Jugoslavije, iz Hrvatske,
 • 1987-1989. godine: Miloš Sinđić, dipl. ecc., direktor Saveznog zavoda za plan, iz Srbije,
 • 1989-1998. godine: dr Branimir Lolić, dipl. elekt. ing., naučni savetnik, iz privrede Srbije,
 • 1998-2002.godine: Prof. dr Ratko Uzunović, dipl. maš. ing., pomoćnik ministra za nauku i tehnologiju Vlade Srbije,
 • 2003- 2004: Prof. dr Vidomir B. J. Parežanin, dipl. maš. ing., izvršni direktor Mobtela,
 • 2005- 2009: Prof. dr Dragutin Stanivuković, dipl.maš.ing., redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu
 • 2009- 2018: Prof. dr Vidosav D. Majstorović, dipl. maš. ing., redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • 2018-          :Prof. dr Valentina D. Marinković, vanredni profesor Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Svi predsednici su birani na sednicama Skupštine JUSK-a u punom sastavu, što znači uz prisustvo predstavnika svih republika i pokrajina, članova JUSK-a u tom momentu.
Samo je predsednik za period 1989-1998. godine, biran na Skupštini JUSK-a bez predstavnika Republike Slovenije, koja je već tada povukla svoje predstavnike i delegate iz većine saveznih organizacija stručnog karaktera. Dr Lolić i Prof. Dr Uzunović, vodili su organizaciju JUSK-a u najtežem periodu, kada je došlo do raspada Druge Jugoslavije i do uvođenja političkih i ekonomskih sankcija prema Jugoslaviji, sastavljenoj od Srbije i Crne Gore, kao i u periodu napada Zapadne alijanse na Jugoslaviju.
Biranih sekretara i Generalnih sekretara, JUSK je imao samo trojicu. U prvoj fazi rada JUSK je imao veći broj službenika od kojih je jedan obavljao i dužnost sekretara organizacije.

Birani sekretari i generalni sekretari JUSK-a su:

 • 1972-1984.godine: Luka Mirković, dipl. maš. ing.,
 • 1984-1992.godine: Selimir Rkalović,
 • 1992- Prof. dr Vidosav D. Majstorović, dipl. maš. ing., redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,
 • 2003- 2004: dr Goran Božić, generalni menadžer JUSK-a, Mobtel
 • 2004 – 2008: mr Nikola Dokmanović

Birani zamenici predsednika JUSK-a:

 • 2005- 2009: Prof. dr Vidosav D. Majstorović, dipl. maš. ing., redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,
 • 2009- 2018: Prof. dr Valentina D. Marinković, vanredni profesor Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,
 • 2018-          : Prof. dr Dragan Žikić, redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu,

Naučno tehnički komiteti (NTK)

Usvajajući novu strategiju rada i razvoja sredinom devedesetih godina prošlog veka, JUSK je svoje delovanje zasnovao na stručnom radu Komiteta. Njihov osnovni cilj je da se eksperti okupljaju na problemskim zadacima i aktivnostima između dve godišnje Konferencije. Komiteti su interdisciplinarna stručna tela za pojedine oblasti koji okupljaju stručnjake različitih profila, kao i stručnjake iz jedne oblasti.

Iz tog razloga je od 1996. godine a povodom Prvog Međunarodnog Kongresa JUSK-a bilo uspotsvljeno više Komiteta: Razvoj ISO 9000, Tehnike inženjerstva kvaliteta, TQM, Informacioni sistem za kvaliteta, Troškovi kvaliteta, i drugi, odnosno više sekcija: Unapređenje kvaliteta u zdravstvu, Unapređenje kvaliteta u javnoj upravi, Unapređenje kvaliteta uobrazovanju i druge. Nažalost zbog teških ekonomskih prilika u našoj zemlji i isključivo volonterskog rada članova Komiteta njihova prava aktivnost nije ni započela, izuzev nekoliko časnih izuzetaka (Komitet za tehnike inženjerstva kvaliteta, Komitet za unapređenje kvaliteta u zdravstvu). Međutim kako svako pravilo ima izuzetaka, to ovde sa velikim zadovoljstvom ističemo najugledniji JUSK-ov naučno tehnički komitet u farmaciji – Farmaceutsku sekciju, koja je osnovana 1974. godine, a 2014. godine proslavila 40 godina uspešnog rada i postojanja. Danas je naučno tehnički komitet (NTK) u farmaciji lider stručnih aktivnosti na unapređenju kvaliteta u farmaceutskoj industriji u našoj zemlji. Oni predstavljaju jezgro naučno-stručnog rada članova JUSK-a danas i u budućnosti.

Od 2004. godine, u JUSK-u uspešno rade sledeći NTK:

1. Naucno-tehnički Komitet za Farmaciju
2. Naucno-tehnički Komitet za unapredenje kvaliteta u poljoprivredi i veterinarskoj medicine
3. Naucno-tehnički Komitet za unapredenje kvaliteta u zdravstvenoj zaštiti (medicina / stomatologija)
4. Naucno-tehnički Komitet za unapredenje kvaliteta u vojnoj industriji
5. Naucno-tehnički Komitet za unapredenje kvaliteta u javnim uslugama
6. Naucno-tehnički Komitet za šest sigma
7. Naucno-tehnički Komitet za akreditovane laboratorije
8. Naucno-tehnički Komitet za za Menadžere kvaliteta 

’’KVALITET U FARMACIJI – Budući izazovi‘‘ – 28. Godišnja Konferencija JUSK Naučno-tehničkog Komiteta za Farmaciju. Najugledniji Naučno – tehnički Komitet (NTK) JUSK-a za farmaciju, je održao svoju 28-mu godišnju Konferenciju, čime je obeležio 40. godina svog rada i postojanja.
Farmaceutska industrija je lider u unapređenju kvaliteta u našoj zemlji, pa je ona, odnosno sa njom i naš NTK lider u evropskim integracijama za kvalitet u ovoj oblasti. Tim povodom je održana i Specijalna Konferencija sa radovima po pozivu, na kojoj su razmatra aktuelna pitanja iz ove oblasti, kod nas i u svetu. Na JUSK Konvenciji 2004, Farmaceutska sekcija je obeležila 30 godina postojanja i uspešnog rada, a danas ovaj NTK predstavlja primer najbolje prakse u ovoj oblasti u našoj zemlji. Tema ovogodišnje Konferencije se odnosila na nove trendove u unapređenju kvaliteta u farmaciji. Ciljna grupa slušalaca ove Konferencije su generalni menadžeri i menadžeri kvaliteta iz farmacutske industrije, predstavnici stranih farmaceutskih kompanija. regulatorni organi (ALIMS, Ministarstvo zdravlja), apotekarske ustanove i veledrogerije. Ovu Konferenciju pripremaju i vode naši najbolji naučnici i istraživači iz farmacije, sa Farmaceutskog fakulteta iz Beograda, ALMS, Instituta Torlak i iz industrije

’’Standard ISO 22000 i unapređenje kvaliteta u poljoprivredi i veterini’’– 12. Godišnja Konferencija JUSK Naučno-tehničkog komiteta za unapređenje kvaliteta u poljoprivredi i veterinarskoj medicini. Procesi evropskih integracija u oblasti poljoprivrede i veterine se odnose i na uređenje nacionalne infrastrukure za menadžment kvalitetom u ovoj oblasti. 12-ta Konferencija JUSK NTK za unpređenja kvaliteta u poljoprivredi i veterinarskoj medicini se bavi ovim problemima, kao i novim standardima koji povezuju HACCP i QMS – ISO 22000. Pored toga, ovde je bilo reči i ostalim aktuelnim pitanjima koja se odnose na QM i QMS u ovim oblastima, kao i GAP praksa i njene različite varijante. Ovu Konferenciju pripremaju i vode profesori sa Poljoprivrednog fakulteta i Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada. Pripremljen je i saopšten jedan Pregledni rad, a ciljna grupa slušalaca je ceo reporo lanac iz oblasti proizvodnje hrane, pića, vode, piva, osvežavajući napitaka (generalni menadžeri i menadžeri kvaliteta).

’’MODELI MENADŽMENTA KVALITETA U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI’’ – 8. Godišnja Konferencija JUSK NTK za unapređenje kvaliteta u zdravstvenoj zaštiti (medicina / stomatologija). Posebnu pažnju JUSK posvećuje pitanjima unapređenja kvaliteta u javnom sektoru, a zdravstvo je jedna od najvažnijih oblasti. Na Konveciju je održana 10-ta Konferencija JUSK NTK za unapređenje kvaliteta u zdravstvu, gde su razmotrena najvažnija pitanja iz ove oblasti. Posebo se napominje da je ovogodišnja Konferencija razmatrala integrisane QM modele u medicini i stomatologiji. Ovu Konferenciju pripremaju i vode najeminentniji profesori Medicinskog i Stomatološkog fakulteta u Beogradu, na čemu smo naročiti ponosni. Ova Konferencija je akreditovana od strane ZDRAVSTVENOG SAVETA SRBIJE. Ciljna grupa slušalaca su SVI zdravstveni radnici u našoj zemlji.

“UNAPREĐENJE KVALITETA U VOJNOJ INDUSTRIJI” – 9-ta Godišnja Konferencija JUSK NTK za unapređenje kvaliteta u vojnoj industriji. 9-ta Konferencija JUSK NTK za unapređenje kvaliteta u vojnoj industriji razmotrila je pitanja dobre QM prakse u proizvodnji naoružanja i vojne opreme. VKK je jedan od osnivača JUSK-a 1962. godine, pa je tim povodom definisan dogovor o daljoj saradnji VKK I JUSK-a, a ova Konferencija je prilog toj budućoj saradnji i izgradnji nacionalnog sistema QM-a u oblasti vojne industrije. Saopšten je jedan Pregledni rad kao i šest ostalih radova, a ciljna grupa slušalaca su generalni menadžeri, menadžeri kvaliteta, inženjeri i eksperti za kvalitet iz vojne industrije.

’’UNAPREĐENJE KVALITETA U JAVNIM USLUGAMA’’ – 10-ta Godišnja Konferencija JUSK NTK za unapređenje kvaliteta u javnim uslugama. Suštinska transformacija velikih sistema, koja sačinjavaju javna preduzeća (elektroprivreda, železnica, komunalni sistemi, …) se ne može izvršiti bez njihovog uređenja prema modelu QMS-a, EMS-a i/il OHSAS-a modelima. Neki rezultati u ovoj oblasti su ostvareni u našoj zemlji, ali je na 8-moj Konferenciji JUSK NTK za unapređenje kvaliteta
javnih usluga, ponovo razmatrana sva ova pitanja, a ciljna grupa slušalaca su generalni menadžeri, menadžeri kvaliteta, inženjeri i eksperti za kvalitet iz javnih preduzeća.

’’ŠTA JE ŠEST SIGMA’’ – 10-ta Međunarodna Konferencija JUSK Naučno-tehničkog komiteta za šest sigma. Jedna od suštinskih karakteristika nove strategije i misije JUSK-a je stalna promcija novih trendova u oblasti unapređenja kvaliteta u svetu i u našoj zemlji. Na ovoj Konveciji biće održana 10-ta Konferencija JUSK NTK za šest sigma, na kojoj su razmotreni novi prilazi u ovoj oblasti kao i prvi primeri primene u našoj zemlji, a ciljna grupa slušalaca su generalni menadžeri i menadžeri kvaliteta iz privrede.

’’UNAPREĐENJE KVALITETA – Primene i razvoj’’ – 10-ta Godišnja Konferencija JUSK Naučno-tehničkog komiteta za akreditovane laboratorije. Jedan od navažnijih segmenata primene QMS-a u privredi / uslugama su akreditovane laboratorije, odnsono primena standarda ISO 17025 / 15189 u njima. Rezultati u ovoj oblasti su sumirani na 10-toj Konferenciji JUSK NTK akreditovane laboratorije. Ovu Konferenciju priprema i vodi profesorka Nada Majkić, sa Framaceutskog fakulteta, sa svojim kolegama i saradnicima sa Framaceutskog fakulteta i Instituta za biohemiju KCS, naš najveći stručnjak za ovu oblast, sa ogromnim međunarodnim ugledom, što JUSK-u čini posebnu čast. 2014. godine je saopšten jedan Pregledni rad za ovu oblast, kao i još četiri dodatna rada. Ciljna grupa slušalaca su menadžeri, menadžeri kvaliteta, eksperti SVIH biohemijskih laboratorija u našoj zemlji (kako državnih, tako i privatnih).

’’LIDERSTVO I LIDERI U MENADŽMENTU KVALITETA” – 8-ma Godišnja Konferencija JUSK Naučno-tehničkog komiteta za Menadžere kvaliteta. Želeći da posebno podrži rad, mesto i ulogu menadžera kvaliteta u privredi, JUSK je formirao NTK za menadžere kvaliteta, koji je održao svoju 8-mu Konferenciju pod nazvom Liderstvo i lideri u QM-u. Ovaj NTK i Konferenciju vode naši najpozatiji menadžeri kvaliteta iz privrede (Metalac, Tigar, Energo-projekt, NIS Naftagas), a ciljna grupa slušalaca su menadžeri kvaliteta iz privrede.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!