• GDP
  • ICQ
  • EQW
  • AMP
  • ISMQC
  • TQM
  • Konferencije i kongresi
GDP
ICQ

Registracija:

Registraciju možete izvršiti popunjavanjem registracione forme koja se nalazi ispod. Dobrodošli.


Komentar (nije obavezno)

EQW

Registracija:


Komentar (nije obavezno)

AMP
ISMQC

The 12th International Symposia on Measurement and Quality Control – Cyber Physical Issue

TQM

This Conference was established 2001. year an international forum around the world for the exchange of knowledge, experience, research results and information about various aspects of the state-of-the-art and the future development of total quality management, as a bienale event …

Registracija:

Registracija trenutno nije aktivna

Konferencije i kongresi

Navodimo osnovne podatke o skupovima kao i moto ovih skupova:

r.br.

naziv i moto skupova

radova

učesnika

1.

Juni 1965. god., Zagreb
Kvalitet tehničke kontrole u industriji

25

115

2.

Maj 1967. god., Ljubljana
Statističke metode u kontroli kvaliteta

17

200

3.

Juni 1968. god., Beograd
Kvalitet i kupac

16

157

4.

Juni 1969. god., Sarajevo
Upravljanje kvalitetom

17

162

5.

Juni 1970. god., Zagreb
Kvalitet i razvoj preduzeća

29

131

6.

Maj 1971. god., Ohrid
Efikasnost za kvalitet

37

233

7.

Oktobar 1972. god., Novi Sad
Kvalitet proizvoda i društvo

32

153

8.

Maj 1974. god., Budva
Udruženi rad i upravljanje kvalitetom

32

217

9.

Maj 1975. god., Portorož
Udruživanje i kvalitet

53

318

10.

Maj 1976. god., Beograd
Kvalitet i zaštita potrošača

61

400

11.

Maj 1977. god., Sarajevo
Kvalitet u spoljnotrgovinskoj razmeni

58

300

12.

Maj 1978. god., Ohrid
Kvalitet i produktivnost

60

400

13.

Maj 1979. god., Opatija
Kvalitet i razvoj

42

300

14.

Maj 1980. god., Priština
Kvalitet i dohodak

58

900

15.

Oktobar 1981. god., Beograd
Kvalitet činilac ekonomske stabilnosti

55

350

16.

Maj 1982. god., Beograd
Kvalitet, uslov ostvarivanja dugoročnog programa stabilizacije privrede

56

320

17.

Jul 1983. god., Ohrid
Kvlaitet u uvozu i izvozu

48

400

18.

Jun 1991. god., Opatija
Motivacija i kvalitet

40

300

Sledeće Godišnje Konferencije organizuje JUSK u saradnji sa Društvima za kvalitet Srbije i Crne Gore, pošto je te godine došlo do raspada SFRJ i do formiranje Savezne Republike Jugoslavije.

r.br.

naziv i moto skupova

radova

učesnika

19.

Mart 1992. god., Beograd
Kvalitetom u budućnost

36

300

20.

Jun 1993. god., Beograd
Kvalitet na svim nivoima

44

350

21.

Maj 1994. god., Beograd
Kvalitet kao strategija razvoja

56

320

22.

Maj 1995. god., Beograd
Kvalitet – strategija za budućnost

76

420

23.

Maj 1996. god., Beograd
Kvalitet – ključ za 21. vek
Septembar 1996. god., I Međunarodni Kongres kvaliteta

59

400

24.

Maj 1997. god., Beograd
Kvalitetom ka poslovnoj izvrsnosti

174

560

25.

Maj 1998. god., Beograd, i II Međunarodni kongres
Menadžment totalnim kvalitetom – korak u budućnost

67

450

26.

Maj 1999. god., Beograd
Novi standardi za novi milenijum

152

470

27.

Maj 2000. god., Beograd, i III Međunarodni kongres
Poslovna izvrsnost za Treći milenijum

54

500

28.

Maj 2001. god., Kikinda 27 395
QMS – Paradigma menadžmenta u organizaciji

94

550

29.

Maj 2002. god., Beograd i IV Međunarodni kongres
Kvalitet – most ka Evropi

45

Do ove 2002. godine, odnosno zaključno sa 2001. godinom, održano je ukupno 29 Godišnjih Konferencija i IV Kongresa JUSK-a. Po našoj oceni ovi skupovi su bili najznačajnije naučne i stručne manifestacije JUSK-a u proteklom periodu. Prvih 18 Konferencija je održano u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji (SFRJ), a naredne u Saveznoj Republici Jugoslaviji (SRJ).

Na ovim skupovima je, prema evidenciji koju ima JUSK objavljeno preko 1500 naučnih i stručnih radova. Učestvovalo je preko 10.000 stručnjaka, od čega je bilo preko 2000 autora. Konferencije smatramo najznačajnijim uspehom JUSK-a u proteklih četrdeset godina. Zbog toga smo dali ovaj kratki pregled tih skupova. Posle Prvog Međunarodnog kongresa kvaliteta koji je održan 1996. god., nešto posle Godišnje konferencije JUSK-a u Beogradu, dogovoreno je na Glavnom odboru JUSK-a, da se svake naredne parne godine održava zajednička Godišnja Konferencija JUSK-a i Međunarodni Kongres kvaliteta, tako da je, u skladu s ovim, Međunarodni Kongres kvaliteta održan 1998. god. i 2000. god. i biće održan IV Kongres ove, 2002. godine.

Maja 1990. g. na Brionima je održan skup koji je organizovalo Društvo za kvalitet Hrvatske, zajedno sa, ili uz podršku , EOQ. Moto skupa je bio “Kvalitet i obrazovanje”. Prisustvovalo je oko 500 stručnjaka iz 29 zemalja. Ovaj skup je više bio afirmacija Društva za kvalitet Hrvatske nego afirmacija JUSK-a, mada je na skupu pomenut JUSK i njegovi ciljevi.

Smatramo da je važno istaći da se skupovi JUSK-a posle 1991. g. održavaju uz značajnu finansijsku podršku vlada Srbije i Crne Gore, i njihovih odgovarajućih ministarstava, odnosno Saveta za kvalitet obe republike. Skupove pomaže i veliki broj sponzora i generalnih sponzora iz obe republike, uglavnom iz privrede.
Vredno je napomenuti da je pored ovih skupova, koji su, uglavnom, redovno održavani, organizovano više interesantnih konferencija nacionalnog i međunarodnog karaktera. Navodimo neke od njih.

Po našoj oceni, najvažniji je bio 17. Kongres EOQ-a, održan od 12 do 16. juna, 1973. godine u Beogradu. Na Kongresu je bilo preko 400 učesnika, sa 32 referata. Učesnici su bili iz 23 evropske i 6 vanevropskih zemalja. Zabeleženo je da su Kongres vodili, pored ostalih, profesor K. Išikava iz Japana i profesor J. Juran iz SAD. Moto Kongresa je bio “Kvalitet i zadovoljstvo kupca”. Pokrovitelj Kongresa je bio predsednik Vlade SFRJ.

U Dubrovniku je od 13 do 16. septembra 1977. godine održan skup na temu “Razvoj i upravljanje kvalitetom”. Skup je vodio prof. dr J. M. Juran iz SAD, jedan od vodećih svetskih stručnjaka u oblasti kvaliteta.
U Aranđelovcu je od 7 do 11. septembra 1981. godine, zajedno sa organizacijama UNIDO i ISO, održan skup pod nazivom “Standardizacija, kontrola kvaliteta i metrologija u procesu industrijalizacije zemalja u razvoju”. Skup su organizovali JUSK, Savezni zavod za standardizaciju, Savezni zavod za mere i dragocene metale i “Jugoinspekt”. Prisustvovalo je više stotina stručnjaka iz zemlje, a zabeleženo je prisustvo stranih stručnjaka iz 17 zemalja u razvoju. U zaključcima skupa je posebno naglašena uloga standardizacije i unapređenja kvaliteta u planiranju privrednog razvoja zemalja u razvoju.
U Ohridu je 14 i 15. oktobra 1982. godine, kao deo Jugoslovenskog savetovanja na temu standardizacije, održan okrugli sto “Standardizacija 1982. godine – Povećanje efikasnosti donošenja i razvoja jugoslovenskih standarda”.

Iste, 1982. godine održan je 25 i 26. marta u Ohridu, sastanak – Savetovanje “Kružoci za unapređenje kvaliteta”, na temu koja je nešto ranije lansirana prvo u Japanu, a kasnije prihvaćena i u nizu drugih razvijenih zemalja.
Na liniji, tada obaveznog, “samoupravnog dogovoranja”, 15. decembra 1982. godine, u Saveznom izvršnom veću (Vladi SFRJ), održan je specijalni sastanak na kome je potpisan “Društveni dogovor o politici standardizacije i unapređenja kvaliteta”. Taj dogovor su potpisali Vlada Jugoslavije, sve republičke i pokrajinske vlade, njih osam, Savezna privredna komora i sve republičke i pokrajinske privredne komore, Železnica, Elektroprivreda, Zajednica proizvođača naoružanja i vojne opreme, JUSK, i Savez inženjera i tehničara Jugoslavije. Ocenjeno je da su ovim dokumentom standardizacija i kvalitet prihvaćeni i postali deo privredne politike zemlje.

Posle ovog “zlatnog perioda” i za standardizaciju i kvalitet, naglo počinje da se pogoršava politička i ekonomska klima u tadašnjoj Jugoslaviji. Sve to se brzo reflektuje i na rad JUSK-a. Presecaju se putevi priticanja sredstava za rad organizacije i sve brže se ulazi u krizni period i za rad JUSK-a. Kako se vidi u pregledu održavanja godišnjih konferencija JUSK-a, napravljen je duži prekid u radu, i posle pokušaja da se rad obnovi na 18. Godišnjoj konferenciji JUSK-a u Opatiji 1991. g., došlo je i ovde do potpunog raspada, kao i u čitavoj zemlji, i svako je krenuo dalje svojim putem.

Sledeća, 19. Godišnja Konferencija JUSK-a održava se u Beogradu 1992. godine, u organizaciji JUSK-a, uz saradnju srpskog i crnogorskog Društva za kvalitet. Saradnja ove dve organizacije i njihova saradnja sa JUSK-om teče izvanredno u narednih desetak godina, nezavisno od odnosa te dve republike (Srbija i Crna Gora), koje čine Treću Jugoslaviju, i nezavisno od njihovih političkih i ekonomskih nesuglasica, nesporazuma i sukoba.

Posebno je zanimljiv i značajan skup održan 25 – 28. juna 2001. godine, na jezeru Palić kod Subotice. Naziv skupa je bio International Working Conference “Total Quality Management – Advanced and Intelligent Approachies”. Organizator je Mašinski fakultet u Beograd – Laboratorija za proizvodno mašinstvo i TQM i JUSK. Prof. dr Vidosav D. Majstorović je predstavljao obe organizacije, bio je glavni organizator tog skupa (Predsednik Konferencije) i editor Zbornika radova, koji je štampan na engleskom jeziku.

Sponzori su bili International Institution for Production Engineering Research (CIPR), Paris i Mobtel, Beograd. Kosponzori su bili: EOQ (Brisel), EFQM (Brisel), IFIP (Ženeva), IMECO (Budimpešta), IFAC (Beč) i Japansko udruženje naučnika i inženjera (Tokijo).

Među 30 izloženih radova, bili su i radovi deset istaknutih stručnjaka iz Japana, Australije, Evrope i Amerike. Ovaj skup je ujedno i najava šire saradnje sa EOQ i nizom drugih međunarodnih organizacija, koje su pomogle ovaj skup. Posle “probijanja leda” na 5. Savetovanju “Razvoj i realizacija nacionalne strategije unapređenja kvaliteta”, ovo je prvi naredni dobar znak međunarodne saradnje JUSK-a sa svetom.
Zbog sankcija koje je donela međunarodna zajednica u ovom periodu, prekinute su sve stručne, naučne i organizacione veze JUSK-a sa evropskom i svetskom organizacijom za kvalitet, kao i sa nacionalnim organizacijama za kvalitet, i te veze će biti uspostavljene posle dugog perioda od skoro deset godina, o čemu će se više reći u odeljku o radu JUSK-a u novim uslovima.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!